เขาผลิตเม็ดพลาสติกกันอย่างไร

 
    การผลิตเม็ดพลาสติก ได้จากการนำสารโมโนเมอร์ที่ได้จากปิโตรเคมีขั้นกลาง มาผลิตเป็นสารโพลิเมอร์หรือเม็ดพลาสติกชนิดต่าง ๆ เพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ในปัจจุบัน ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทยใช้เม็ดพลาสติกในประเทศประมาณ ร้อยละ 70 ของผลผลิตทั้งหมด และอีกร้อยละ 30 นำเข้าจากต่างประเทศ
 

 
 

 

 

 

 

.