วัตถุดิบหลักของพลาสติกคือ นาฟต้า ซึ่งเป็นกาก ของการผลิตก๊าซธรรมชาติ

 
Naphtha : แนฟทาเป็นน้ำมันกึ่งสำเร็จรูปที่กลั่นได้มาจากน้ำมันดิบที่หน่วยกลั่นบรรยากาศ ใสไม่มีสี ใช้เป็นวัตถุดิบ
สำหรับผลิตเป็นน้ำมันเบนซิน และเป็นวัตถุดิบป้อนโรงปิโตรเคมีเพื่อผลิตเม็ดพลาสติก
 

 

 

 

 

 

.