โพลีสไตรีน (PS) ผลผลิตที่ได้ยังไม่เพียงพอที่จะใช้ในประเทศ

    ในปี 2005 ไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกเม็ดพลาสติก เป็นลำดับที่ 15 ของโลก หรือ มีสัดส่วนร้อยละ 2.29 ของการส่งออกเม็ดพลาสติกทั้งสิ้น และนำเข้าเม็ดพลาสติกจากโลกเป็นลำดับที่ 21 หรือมีสัดส่วนร้อยละ 1.21 ของมูลค่าการนำเข้าเม็ดพลาสติกทั้งสิ้น โดยไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกสุทธิ (Net Exporter) ในสินค้าเม็ดพลาสติก ซึ่งเกินดุลการค้า มูลค่า 2,048.4 ล้านเหรียญสหรัฐ
 
    ตลาดส่งออกสำคัญ คือ ฮ่องกง จีน เวียดนาม สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น อินเดีย ส่วนออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์ มีมูลค่าส่งออกไม่มากนัก โดยมี ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สหรัฐฯ และเยอรมนี เป็นคู่แข่งสำคัญ
แหล่งนำเข้าสำคัญ คือ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ สหรัฐฯ เกาหลีใต้ มาเลเซีย
 

 

 

 

 

 

.