กระบวนการผลิตเม็ดพลาสติกคุณภาพ

กระบวนการผลิตเม็ดพลาสติก
1. การผสม
เรซินซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักจะถูกนำมาผสมกับส่วนประกอบต่าง ๆ ภายใต้อุณหภูมิและเวลาที่ควบคุมอย่างเหมาะสม เพื่อให้ได้ ‘Dry Blend’

2. การนวดอัด
วัตถุดิบที่ผ่านการผสม จะถูกส่งเข้าสู่กระบวนการนวดอัดด้วยเครื่องจักร โดยอาศัยหลักการนวดอัดพร้อมกับให้ความร้อนตามความเหมาะสม ระหว่างขั้นตอนนี้จะมีการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบคุณภาพขั้นต้น

3. การตัดเม็ด
เมื่อวัตถุดิบหลอดตัวแล้วจะถูกอัดผ่าน Die ที่มีการเจาะรูขนาดเล็ก ๆ พลาสติกที่ไหลผ่าน Die จะถูกตัดโดยใบมีด (Cutter) หมุนตัดอย่างต่อเนื่องทำให้ขนาดเม็ดมีขนาดตามมาตรฐานที่กำหนด

4. การระบายความร้อน
เม็ดพลาสติกที่ได้จะนำเข้าสู่กระบวนการระบายความร้อน โดยผ่านเครื่องระบายความร้อน (Cooling Unit) เพื่อทำให้เม็ดพลาสติกเย็นลงมีอุณหภูมิใกล้เคียงอุณหภูมิห้อง

5.การชั่งน้ำหนักและบรรจุ
เม็ดพลาสติกที่ผ่านการระบายความร้อนแล้วจะถูกส่งผ่านเครื่องคัดขนาด (Rotary Selector) เพื่อคัดแยกเม็ดที่มีขนาดไม่เหมาะสมหรือเกาะติดกัน เม็ดที่ได้ขนาดมาตรฐานจะถูกส่งลงสู่ถังพัก และไหลผ่านไปยังเครื่องชั่งน้ำหนัก ซึ่งแตกต่างกันตามขนาดของบรรจุภัณฑ์ที่ใช้

ในขั้นตอนนี้จะมีการเก็บตัวอย่างเม็ดพลาสติก เพื่อตรวจสอบคุณภาพด้านกายภาพที่สามารถตรวจสอบได้ด้วยสายตา เช่นขนาด ความสม่ำเสมอของการผสมสีและอื่น ๆ โดยตัวอย่างอีกส่วนหนึ่งจะถูกส่งไปทำการตรวจสอบโดยฝ่ายเทคนิค เพื่อทำการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอีกครั้ง
 

 

 

 

 

 

.