พิธีการย้ายศาลพระภูมิ ณ อาคารวังเด็ก 1 เมื่อวันที่ 25 มิถุยายน 2556 
 
 
 

 

 

 

.