พิธีมอบทุนการศึกษาเลิศวิโรจน์ กุล ครั้งที่ 28 ประจำปี 2562
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 คุลาคม 2562 ณ อาคารวังเด็ก ถนน วิภาวดีรังสิต
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

.