มารู้จักกับ “เม็ดพลาสติก” และกระบวนการนำเข้าประเทศกัน

17-09-2020 04:09:31

รู้หรือไม่? กว่าเราจะมีพลาสติกต่าง ๆ ที่ใช้กัน ผู้ผลิตมีการนำเข้าเม็ดพลาสติกได้อย่างไร วันนี้เรามีคำตอบให้แต่ก่อนอื่นเลยมาทำความรู้จักว่าพลาสติกมาจากไหน ขั้นตอนการนำเข้าเม็ดพลาสติก และแหล่งนำเข้าเม็ดพลาสติกของไทย

 

พลาสติกมีจุดกำเนิดจากไหน?

 

พลาสติกเริ่มต้นจากการนำสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่มีขนาดเล็กซึ่งได้มาจากขั้นตอนกลั่นลำดับส่วนของน้ำมันดิบ มาทำปฏิกิริยากันจนได้เป็นสายโซ่ยาวที่เรียกว่าโพลิเมอร์ โดยที่โพลิเมอร์แต่ละชนิดก็จะสังเคราะห์โดยใช้วัตถุดิบเริ่มต้นที่แตกต่างออกกันไปจึงทำให้โพลิเมอร์ที่ได้มีสมบัติที่แตกต่างกันออกไปด้วยเช่นกัน โดยโพลิเมอร์ที่สังเคราะห์ขึ้นมาได้นี้ ก็จะถูกนำไปขึ้นรูปให้เป็นเม็ดพลาสติกเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมยายยนต์และอื่น ๆ อีกมากมาย พลาสติกจึงมีบทบาทสำคัญของการพัฒนาประเทศ

 

3 ขั้นตอนการนำเข้าเม็ดพลาสติก

 

  1. ตรวจสอบสินค้าว่าเข้าข่ายอันตรายหรือไม่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:  สำนักงานควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม และ การท่าเรือแห่งประเทศไทย

เอกสารที่ใช้ประกอบ: หนังสือรับรองบริษัท, ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภพ.20), สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาคำรับรองการลงทะเบียน(สว..2), เอกสาร Material Safety Data หรือ Certificate of Analysis ที่มีส่วนผสมครบ 100%

ในขั้นตอนการตรวจสอบผู้นำเข้าจำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อขอรหัสประจําตัวผู้ใช้และรหัสผ่าน หลังจากนี้จะมีการหารือการนําเข้าสินค้าเคมีภัณฑ์ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานควบคุมวัตถุอันตราย ใบอนุญาตที่ได้กระบวนการนี้คือใบตอบหารือเคมีภัณฑ์ (สว.อ.3)

 

2.                 ตรวจสอบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: กรมศุลกากร

เอกสารที่ใช้ประกอบ: Invoice, Packing List, Bill of Lading

เอกสารที่ใช้คือหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการได้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร

 

3.                  ชําระภาษีอากรขาเข้าและภาษีอื่น 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง: กรมศุลกากร

เอกสารที่ใช้ประกอบ: แบบคำขอลงทะเบียน, หนังสือรับรองบริษัทอายุไม่เกิน 6 เดือน, ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภพ.20), หนังสือรับรองตราสำคัญของบริษัท(บอจ.3), สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน, บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต, หนังสือพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร

เมื่อผ่านด่านศุลกากรจะต้องขึ้นทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ ต้องแนบใบขนส่งสินค้าเพื่อขาเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร

 

แหล่งนำเข้าเม็ดพลาสติกของไทย

 

ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกของไทยใช้เม็ดพลาสติกในประเทศประมาณ ร้อยละ 70 ของผลผลิตทั้งหมด อีกร้อยละ 30 นำเข้าจากต่างประเทศ โดยที่ญี่ปุ่น สิงคโปร์ สหรัฐฯ เกาหลีใต้ และมาเลเซียเป็นประเทศที่ไทยนำเข้าเม็ดพลาสติกมากที่สุด พลาสติกที่นำเข้าส่วนใหญ่เป็นเกรดวิศวกรรมที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

 

              

พลาสติกที่เราใช้และพบในชีวิตประจำวันมีแหล่งที่มาจากปิโตเลียมที่ผ่านกระบวนการแต่ละขั้น จะได้เม็ดพลาสติกที่ทำประโยชน์ได้ต่างกัน 30% ของเม็ดพลาสติกต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกรดวิศวกรรม ดังนั้นแล้วหากต้องนำเข้าเม็ดพลาสติกเหล่านี้ควรตรวจสอบกระบวนการนำเข้า เอกสารและใบอนุญาตต่าง ๆ ก็มีความสำคัญสามารถศึกษาจากบทความนี้ได้เลย